Afdrukken
PDF

Leveringsvoorwaarden Drukwerkcalculator.nl

Art. 1: Definities
Art. 2: Algemeen
Art. 3: Offertes, aanbiedingen
Art. 4: Annulering
Art. 5: Prijs
Art. 6: Prijswijzigingen
Art. 7: Betalingstermijn
Art. 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
Art. 9: Termijn van levering
Art. 10: Onderzoek bij aflevering
Art. 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
Art. 12: Zet-, druk- of andere proeven
Art. 13: Afwijkingen
Art. 14: Auteursrechten
Art. 15: Eigendom productiemiddelen etc.
Art. 16: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
Art. 17: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
Art. 18: Overmacht
Art. 19: Aansprakelijkheid
Art. 20: Toepasselijk recht

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder “Opdrachtgever”: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Drukwerkcalculator.nl opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.

top

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Drukwerkcalculator.nl gesloten overeenkomsten.
 2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
top

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

 1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Drukwerkcalculator.nl niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
 2. Aanbiedingen van Drukwerkcalculator.nl zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.
top

Artikel 4: Annulering

 1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Drukwerkcalculator.nl met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Drukwerkcalculator.nl ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Drukwerkcalculator.nl geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Drukwerkcalculator.nl reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
 2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld in lid 2 en 3 van artikel 14 is niet mogelijk.
top

Artikel 5: Prijs

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
 2. De prijs die Drukwerkcalculator.nl voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
 3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
 5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.
top

Artikel 6: Prijswijzigingen

 1. Drukwerkcalculator.nl is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
 2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Drukwerkcalculator.nl tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
 3. Drukwerkcalculator.nl is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. Drukwerkcalculator.nl zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.
top

Artikel 7: Betalingstermijn

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Drukwerkcalculator.nl is vereist.
 2. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Drukwerkcalculator.nl zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Drukwerkcalculator.nl te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Drukwerkcalculator.nl daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek Drukwerkcalculator.nl  tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd. Drukwerkcalculator.nl is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
 4. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 100,00.
top

Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de opdrachtgever dit wenst.
 2. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Drukwerkcalculator.nl te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken weigert in ontvangst te nemen op het overeengekomen afleveringsadres.
 3. Iedere levering van zaken door Drukwerkcalculator.nl aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
 4. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Drukwerkcalculator.nl door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
 5. Drukwerkcalculator.nl is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.
top

Artikel 9: Termijn van levering

 1. Een door Drukwerkcalcualtor.nl opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking.
 2. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Drukwerkcalculator.nl gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Drukwerkcalculator.nl mogelijk te maken.
 3. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Drukwerkcalculator.nl nodig is. Drukwerkcalculator.nl is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Drukwerkcalculator.nl de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
top

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering

 1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Drukwerkcalculator.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Drukwerkcalculator.nl er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
 2. Drukwerkcalculator.nl is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen.
 3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
 4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Drukwerkcaluclator.nl voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
 5. De prestatie van Drukwerkcalculator.nl geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
top

Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Drukwerkcalculator.nl niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

top

Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven

  1. Drukwerkcalculator.nl is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven.
top

Artikel 13: Afwijkingen

  1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het aangeleverde digitale materiaal, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
  2. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
   - oplage tot 20.000 eenheden: 10%
   - oplage van 20.000 en meer:  5%.
   Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
  3. Afwijkingen ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier zijn toegestaan en worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt.
  4. Afwijkingen in de overige door Drukwerkcalculator.nl gebruikte materialen en halffabricaten zijn toegestaan en worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt.
top

Artikel 14: Auteursrechten

 1. De opdrachtgever garandeert Drukwerkcalculator.nl, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Drukwerkcalculator.nl zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
 2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Drukwerkcalculator.nl bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Drukwerkcalculator.nl door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Drukwerkcalculator.nl de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Drukwerkcalculator.nl steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 4. De opdrachtgever verkrijgt na levering door Drukwerkcalculator.nl het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Drukwerkcalculator.nl in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.
top

Artikel 16: Eigendom opdrachtgever, pandrecht

 1. Drukwerkcalculator.nl zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
 3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan Drukwerkcalculator.nl van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Drukwerkcalculator.nl worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever Drukwerkcalculator.nl op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
 4. De opdrachtgever verleent Drukwerkcalculator.nl pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Drukwerkcalculator.nl door hem in de macht van Drukwerkcalculator.nl worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Drukwerkcalculator.nl verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.
top

Artikel 17: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

 1. Drukwerkcalculator.nl is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
 2. Drukwerkcalculator.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor Drukwerkcalculator.nl onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan Drukwerkcalculator.nl getoonde monster en de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.
top

Artikel 18: Overmacht

 1. Tekortkomingen van Drukwerkcalculator.nl in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
 2. Tekortkomingen van Drukwerkcalculator.nl in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Drukwerkcalculator.nl toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
top

Artikel 19: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Drukwerkcalculator.nl uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
 2. Drukwerkcalculator.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 3. Drukwerkcalculator.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
 4. Drukwerkcalculator.nl is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door Drukwerkcalculator.nl te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever Drukwerkcalculator.nl niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 5. Indien Drukwerkcalculator.nl ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en Drukwerkcalculator.nl alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
top

Artikel 20: Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen Drukwerkcalculator.nl en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.

top

Speciale producten